KONVENTUÁLIS MINORITA FERENCES REND

Ordo Fratrum Minorum Conventualium (OFM Conv.)

Közismert nevén: minoriták

A rend története

A minorita rend Szent Ferenc első rendjének egyik ágaként, a szent alapító megerősített regulája szerit élő közösség. A minoriták elsődleges hivatása megegyezik bármelyik első rendhez tartozó ferencesével: kövessék a mi Urunk Jézus Krisztus szent evangéliumát, és éljenek engedelmességben, tulajdon nélkül és tisztaságban."(2Regula 1,1) A rend eredetét azokra a ferences testvérekre vezeti vissza, akiket már korai időktől kezdve konventuálisoknak neveztek. A ferences közösségben, szinte az alapítástól kezdve kétféle életforma jelent meg: Egyesek nagyobb rendházakban (konventekben) és népesebb közösségekben, erősebb megállapodottságban élték a szerzetesi életet, míg mások kisebb létszámú remeteségekben éltek, vagy állandó tartózkodási helyet nélkülözve, prédikálva járták a városokat. Hosszú vajúdás után a minorita rend véglegesen 1517-ben vált külön a ferences rend másik, ún. obszerváns ágától (lásd az első rendről szóló bevezetőt). A XVII század elején a közösség különösen Giacomo Montanari működésének köszönhetően nagy megújuláson ment keresztül, majd az új konstitúciók kiadása után a XVIII század végén ismét nagy fellendülést élt meg. A francia forradalom és a jozefinizmus, erős törést hozott a rend életében, a XX. század első fele azonban ismét az új alapításokról szólt. A Minorita Ferences Rend (mely világszerte több mint 4 000 tagot számlál) jellegét és feladatát tekintve lelkipásztorkodó férfi szerzetesrend, "melyben a szemlélődő élet bensőleg össze van kötve a tevékeny élettel, továbbá a klerikusok az apostoli munkát a többiek közreműködésével végzik". (Konstitúció)

A minoriták Magyarországon

A ferencesek szerzetesi közösségei hazánkban már szent Ferenc életében megtelepedtek és rövid időn belül virágzásnak is indultak. A mai minoriták elődei a XVII. század elején jelentek meg Magyarországon. Kolostorokat emelve lelkipásztori, majd később nevelő-oktató szolgálatot folytattak a nép között A XX. századig a közösség számos működő rendháza mellett több szentéletű, vagy épp a vértanúságot is vállaló taggal büszkélkedhetett. A kommunizmus éveiben sem Magyarországon, sem Erdélyben nem működhetett államilag elismert módon a Rend. Magyarországon csak titokban szolgálhattak a rendtagok, míg Erdélyben a testvérek a rendházakban maradhattak, új tagokat azonban hivatalosan nem vehettek fel. A magyarországi rendtartományt 1989-ben szervezték újjá, majd 1993-ban ideiglenesen az erdélyi rendtartományt is ehhez csatolták. A Minorita Rend magyar tartományának teljes neve: a Konventuális Minorita Ferences Rend Szent Erzsébetről Nevezett Magyarországi és Erdélyi Tartománya. Napjainkban hazánkban három (Miskolc, Eger, Szeged), Erdélyben egy (Arad) rendház működik. A feladatokat tekintve plébániai a minoriták plébániai lelkipásztorkodással, ifjúságneveléssel, kollégium és szegénykonyha szervezésével, népnyelvű pasztorációval foglalkoznak.

Az elköteleződés menete

A rendbe való jelentkezés a tartományfőnöknél történik, aki maga dönt a jelentkező alkalmasságáról. A rendi élet az egy éves jelöltséggel kezdődik, amit az egy éves noviciátus követ, melynek során az újonc közelebbről megismeri önmagát és a rendet. A noviciátus befejezése után következik az első fogadalomtétel, ezt évente meg kell újítani. Közben a testvér teológiai tanulmányokat is folytathat. Az ideiglenes fogadalmak 3 éve után lehet kérni az örökfogadalmat.

Mindennapi élet a közösségben

Az egyes rendházaknak saját napirendje van, de közös, hogy reggelente mindegyikben együtt végzik a zsolozsma imádságot. Nap közben a testvérek saját kötelességeiket végzik: A paptestvérek miséznek, gyóntatnak és a szentségeket szolgáltatják ki. A többi testvér különböző munkákkal foglalkozik a rendházban, a templomban vagy a házon kívül, például a szegénykonyhán, de az ebédet a adott közösség lehetőleg együtt fogyasztja el. Az este folyamán ismét lehetőség van a közös imádságra.

A házon belül a tagok testvéreknek tekintik egymást, függetlenül, attól hogy valaki szerzetes, pap vagy éppen püspök. Mindenki egyenlő és mindenki fontos, mert mindenki ugyanazt az Evangéliumot és Regulát követi és éli.

Kapcsolatfelvétel

Konventuális Ferences Minorita Rend
Árpád-házi Szent Erzsébetről Elevezett Magyarországi és Erdélyi Rendtartománya
Postacím: 3525 Miskolc, Hősök tere 5.
Tel: (46) 505-636
Fax: (46) 505-637
Weblap: www.minorita.hu
E-mail: convmin@minorita.hu