ASSISI SZENT FERENC LEÁNYAI KONGREGÁCIÓ

Congregatio Filiarum Sancti Francisci Assisiensis (CFSF)

A kongregáció története

A Kongregáció a Gondviselés indításából Brunner Anna anya közreműködésével született Budapesten. Alapításának éve 1894. Jézus Szíve ünnepe, amikor is jóváhagyták Szabályzatát. A nagy ferences családon belül egy pápai jogú, ferences kongregáció. Jelenleg több európai országban és az Egyesült Államokban is működik a szerzetesrend.
A Kongregáció apostoli szolgálata országonként különbözik. Fő tevékenysége - a helyi szükségletek szerint - a betegápolás és - gondozás, a tanítás és nevelés. Magyarországon kívül Szlovákiában, Kárpátalján, Romániában, Albániában, az Amerikai Egyesült Államokban működik. Magyarországon Budapesten, a Budapesti Szent Ferenc Kórházban dolgoznak Assisi Szent Ferenc Leányai.

Szerzetes nővérek a múltban...
A szerzetesnővérek a magyar régiót tekintik rendjük bölcsőjének. Születése óta a tartomány, ma már régió, számos megpróbáltatáson ment keresztül. Az ötvenes években a kommunista kormányzat megszüntette a szerzetesrendeket köztük az Assisi Szent Ferenc Leányai Kongregációt is. A nővérek anyaházát, valamint a Szent Ferenc Kórházat, amelyet a Kuczera M. Flóra anya idejében saját megtakarításaikból építettek, elvették a nővérektől és államosították. A nővérek többé nem viselhették szerzetesi habitusukat, civil öltözetben kellett elhagyniuk a kolostort. Nem találkozhattak egymással, és büntetés terhe mellett az elöljárókkal való kapcsolattartás is megszakadt.

A nővérek anyaháza

A Szent Ferenc Kórház Kuczera M. Flóra anya idejében

Mindezek ellenére a szerzetesi élet nem szűnt meg; a nővérek amennyire csak lehetett találkoztak egymással, és segítették egymást az anyagi és lelki szükségletekben.

...és jelenben
A totalitárius rendszer bukása és az új generális főnök, M. M. Irenea Hamranová megválasztása után újraindult a kongregációban a közösségi élet. A Budapesti Szent Ferenc Kórház közelében, a Széher út 71. szám alatt épült a elkészült a rendház. Az idős nővérek, akik korábban egyedül vagy szociális otthonokban éltek, lehetőséget kaptak arra, hogy visszatérjenek a közösségben megélt szerzetesi élethez. Szlovákiából érkeztek fiatal nővérek, akik gondozták őket és ma is gondjukat viselik. Az állam a Szent Ferenc Kórházat is visszaadta a kongregációnak, ahol titokban addig is dolgoztak szerzetesnők, szerzetes papok. Az épület és a kórház teljes felszereltsége azóta számos változáson ment keresztül.

A Budapesti Szent Ferenc Kórház ma

A nővérek ma is folytatják a Kongregáció küldetését és karizmáját. Életük középpontjában az imádság áll. Ebben kérik a kegyelmet, hogy teljes mértékben megélhessék Isten szeretetének és irgalmasságának karizmáját a betegek és szegények szolgálatában. Az imában megélt, Úrral való egységből kilépve indulnak szolgálati helyükre, és az a vágy lelkesíti őket, hogy elvigyék Krisztust másokhoz! Küldetésük a betegekhez és az őket gyógyító, kiszolgáló munkatársakhoz is szól. A munkatársakkal együtt közös céljuk, hogy Isten irgalmas jóságát mindenki megtapasztalja a vigasztalásban, a gyógyulásban.

Az elköteleződés menete

A kölcsönös ismerkedéshez az érdeklődő és a közösség között időre van szükség, amelyben a személyes találkozások nagyon fontosak mind a hivatásgondozó nővérrel, mind a közösség tagjaival. Mindenekelőtt szükséges a Jézussal való bizalmas kapcsolat, amely az imában fejlődik. Az ima segít az önismeret elmélyítésében, és vágyat ébreszt a szolgálatra, illetve annak konkrét formájára. Csatlakozhatnak hozzánk azok a hajadon, 18. életévüket betöltött, egészséges lányok, akik érzik, hogy Isten erre az életformára hívja őket. A 30-35 éves korú lányok felvétele már külön megfontolást igényel. Feltételek: jó testi-lelki egészség, szabad elhatározás, készség a ferences szerzetesi kötelességek elsajátítására és teljesítésére, valamint legalább középiskolai végzettség.

A közösségbe való belépéssel kezdődik a képzés ideje. Jelöltség idején a közösségben megkülönböztetésre kerül, hogy a hivatása ebbe a rendbe szól-e. Ezt követi a posztulátus, a noviciátus és az ideiglenes fogadalom ideje. Az örök fogadalmat minimum három év ideiglenes fogadalom előzi meg.

Assisi Szent Ferenc Leánya az evangéliumi tanácsok: a tisztaság, a szegénység és az engedelmesség fogadalmának megélésével Istennek szentelt életet él. Célja Isten dicsőségének előmozdítása életszentségre törekvéssel a bűnbánat, a szegénység, az alázatosság révén. Hűsége nyomán, a bűnbánatban való folyamatos megtérés és az állandó ima során Isten Lelke egyre nagyobb teret nyer benne, míg teljesen lakást nem vesz lelkében, ahogy Assisi Szent Ferenc is tapasztalta.

Mindennapi élet

Imában kérik a kegyelmet a szegénység és az Istennel való egyesülés karizmájának maradéktalan megéléséhez a szentmiséken, a liturgikus imaórákon és a legméltóságosabb Oltáriszentség imádásának alkalmával. Minden nővér Jézus Szentséges Szívének szentelte magát Szűz Mária Szeplőtelen Szívén keresztül.
Az irgalmasság órájában bűneikért és a világ bűneiért engesztelik Istent. Hangsúlyt fektetnek a közös imára, de minden nap, rendszeresen időt szentelnek a személyes imára is. A kontemplációból és imából forrásozik apostoli tevékenységük. Az imából indulnak szolgálatukhoz és onnan visszatérnek az imába. Ferenc élete azért volt hatással környezetére, mert az Istenre összpontosított. A csöndben, összpontosított lélekkel végzett munka lehetővé teszi, hogy a nap folyamán a Szentlélek hangjára figyeljenek. Szent Ferenc szavaival: „szolgáljanak és dolgozzanak odaadással úgy, hogy a henyélést, a lélek ellenségét oltsák ki magukban, viszont ki ne oltsák magukból a szent imádság és áhítat szellemét, melyet minden földi dolognak szolgálnia szabad” (Rg,18). Ügyelnek arra, hogy munkájukat ne tekintsék saját tulajdonuknak, vagy ne definiálják saját teljesítményüknek, hiszen az ember önmagában értékesebb annál, mint amit csinál.

Testvéri élet a közösségben lehetővé teszi, hogy a nővérek egyre jobbá váljanak, és együtt haladjanak a testvériség megélésében, a megbocsátás és a szeretet gyakorlásában. A közösség egységét csak úgy érhetik el, ha minden nővér egységben van Istennel és nővértársaival egyaránt. Krisztussal egyesíti őket a Szentlélek, Ő a szeretet köteléke az Atya és a Fiú között. A közösség nem emberi mű, hanem mindenekelőtt a Szentlélek ajándéka. A nővérek egymás számára Isten ajándéka, rendeltetése. A testvériség építéséhez minden egyes nővér hozzájárul azzal, hogy képességeit a közösségnek ajándékozza. Az idős és fiatal nővérek együtt haladnak az evangéliumi szeretet útján. A kolostor működtetését minden téren (idős nővérek gondozása, házi munka, kertgondozás) a nővérek végzik.

Elérhetőség
Assisi Szent Ferenc Leányai Kongregáció
Postacím: 1021 Budapest, Széher út 71.
Telefonszám: (1) 200-83-01; (30) 218-98-03
E-mail: cfsfbudapest@gmail.com